Hyväksytty vuosikokouksessa 24.1.2008.

1. Yhdistyksen nimi on Fysikaalisen farmasian yhdistys – The Finnish Society of Physical Pharmacy ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on tieteellinen yhdistys.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on fysikaalisen farmasian tietouden edistäminen maassamme, jäsentensä ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen sekä alan tieteellisen ja teknisen tutkimuksen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää fysikaalisen farmasian tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia esimerkiksi yhdessä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi yhdistys pyrkii julkaisemaan alaan liittyvää oppimateriaalia ja jäsenlehteä nimeltä Polymorfi.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta, tuottaa ja myydä toimittamiaan tieteellisiä julkaisuja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä.

3. Yhdistykseen voidaan valita varsinaisten jäsenten ohella kannattaja-, kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniä.

4. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka kannattaa yhdistyksen toimintaperiaatteita ja jonka jäsenyyttä yhdistyksen hallitus pitää suotavana.

Hakemus varsinaiseksi jäseneksi on jätettävä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää yhdistyksen jäseneksi ottamisesta.

5. Kannattajajäseneksi voidaan vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kutsua kotimainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka osoittaa halukkuutta yhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan samalla tavalla kutsua ulkomailla asuva alan piirissä toimiva ansioitunut henkilö.

Kunniajäseneksi voidaan samalla tavalla kutsua varsinainen tai kirjeenvaihtajajäsen, joka menestyksellisesti on toiminut yhdistyksen hyväksi. Niin ikään voidaan erikoistapauksissa kutsua kunniajäseneksi yhdistykseen kuulumatonkin alalla toimiva henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

6. Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei kahtena toisiaan seuraavana vuotena ole maksanut eikä myöskään hallituksen sitä erityisesti vaatiessa maksa suoritettavaksi langenneita jäsenmaksuja.

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tahi jonka jääminen yhdistykseen jostain muusta syystä katsotaan sopimattomaksi. Erottamisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista äänistä.

7. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun.

Kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenillä ei ole jäsenmaksua.

Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

8. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kuusi jäsentä. Lisäksi hallituksella on kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kaksivuotiskausiksi siten, että heistä puolet ja toinen varajäsenistä on kulloinkin erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroon joutumisen ratkaisee arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee edustaa yhdistyksen eri toiminta-aloja mahdollisimman tasapuolisesti ympäri Suomea.

9. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Tällöin on kokous pidettävä kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laeista ja näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

10. Hallituksen tehtäviin kuuluu:

Toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, ollen oikeutettu tekemään tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yksityisille sekä juridisille henkilöille sekä solmimaan koti- ja ulkomaisia yhteyksiä; valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistys koolle; toimeenpanna yhdistyksen päätökset; pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ottaa yhdistykseen varsinaiset jäsenet; hallita yhdistyksen varoja ja omaisuutta; laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma; laatia tulo- ja menoarvioesitys sekä vuosikertomus; päättää sellaiset juoksevat asiat, joita ei tarvitse alistaa yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi.

11. Yhdistyksellä voi olla asioiden valmistelua ja yhdistyksen päätösten yksityiskohtaista toteuttamista varten hallituksen alaisia toimikuntia. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet ja jäsenet kutsuu hallitus. Toimikuntien tehtävät asettaa ja johtosäännöt hyväksyy hallitus.

12. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahden viikon kuluttua asiakirjat ja vuosikertomuksen saatuaan.

14. Yhdistyksellä voi olla vuosikokouksen ja ylimääräisten kokouksien lisäksi tieteellisiä kokouksia. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin on kokouskutsu toimitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjallisesti postitse. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettuna asiana vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Tieteellisiä kokouksia pidetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Niihin lähetettävistä erillisistä kutsuista päättää hallitus.

15. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä kullakin yksi ääni. Kannattaja- ja kirjeenvaihtajajäsenillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään, ellei laeista ja näiden sääntöjen määräyksistä muuta johdu, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

16. Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä sitä pyytää.

17. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali;
3. kahden pöytäkirjantarkastajan ja heidän varamiehensä sekä kahden ääntenlaskijan vaali;
4. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen;
6. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma;
10. vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus;
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri joka vuosi;
12. valitaan kolme hallituksen jäsentä sekä yksi varajäsen erovuoroisten tilalle;
13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa;
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta. Tällainen aloite on käsiteltävä ensimmäisessä päätösvaltaisessa kokouksessa määräajan umpeuduttua.

18. Vuosi- ja ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä ja päättää ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Tieteellisellä kokouksella ei ole päätäntävaltaa eikä niistä pidetä pöytäkirjaa.

19. Läheisemmän yhteistyön aikaansaamiseksi ja ammattikysymysten tehokkaampaa käsittelyä varten voivat yhdistyksen jäsenet keskuudessaan perustaa jaostoja, joiden nimi ja johtosääntö on hallituksen hyväksyttävä ja vahvistettava.

20. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksen tai hallituksen erikseen kokoon kutsuman ylimääräisen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotettua muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen ja hallituksen ehdotuksen uusiksi säännöiksi on oltava jäsenten nähtävillä neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Muutos voidaan hyväksyä muussa kuin hallituksen ehdottamassa muodossa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Tällöin muutos on käsiteltävä toisessa aikaisintaan kuukauden päästä pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, joka on kutsuttu koolle 14. ja 18. pykälien mukaan. Tässä kokouksessa voidaan ehdotus ainoastaan hyväksyä tai hylätä. Hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

21. Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaessa.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämään, yhdistyksen tarkoitusta edistävään yleishyödylliseen toimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

22. Muuten yhdistyksen toiminnassa seurataan yhdistyksistä annettuja lakeja ja asetuksia.